Åbent brev til Udvalget for Turisme, Udvikling og Erhverv (TUE) i Vordingborg kommune
Kære ……

Vi skriver til jer, fordi vi kan se, at udvalget skal tage stilling til en ny turismestrategi på sit møde på
torsdag den 8. april 2021.
Turisme har stor betydning for kommunen, dens borgere og erhvervsliv samt ikke mindst for natur
og miljø. En bæredygtig turisme kan medvirke til at øge beskæftigelse, bosætning og livskvalitet,
men der er også mange eksempler på, at en for massiv satsning på masseturisme kan føre til
nedslidning af infrastruktur, miljø og naturgrundlag og dermed have en negativ effekt på
udviklingen i lokalsamfundet.
Derfor havde vi gerne set, at en ny turismestrategi var blevet til på baggrund af en offentlig høring
med mulighed for inddragelse af alle kommunens borgere og efter en grundig politisk behandling i
hele kommunalbestyrelsen. Det ville have været naturligt – ikke mindst på baggrund af de mange
fine formuleringer i strategien om samskabelse, nærdemokrati og bæredygtighed.
Vi kan imidlertid konstatere, at der i dagsordenen for udvalgets møde er lagt op til, at den ny
turismestrategi skal vedtages alene i jeres udvalg og derefter sendes til den øvrige
kommunalbestyrelse til orientering.
Det er vi meget betænkelige ved, ikke mindst på baggrund af, at strategien lægger op til, at den
skal ”støtte op om og medvirke til at realisere” både den overordnede strategi for Sjælland og
Øerne og turismestrategien for Visit Sydsjælland og Møn, som lægger vægt på at skabe flere
overnatningsfaciliteter uden at præcisere, hvordan dette skal ske.
Turismestrategien vil således meget nemt kunne udlægges som om, at den blåstempler nye store
feriecentre, fx Hjelm Bugt Feriecenter, selv om dette ikke er debatteret i forbindelse med
strategiens tilblivelse, og selv om projekter ikke er ansøgt endnu og ikke en gang politisk
behandlet.
Hvis I alligevel beslutter at vedtage turismestrategien på nuværende tidspunkt og uden yderligere
inddragelse af borgere og foreninger i kommunen, vil vi meget kraftigt opfordre jer til tydeligt og
særskilt at vedtage en erklæring om, at I ikke dermed har taget stilling til en eventuel kommende
ansøgning om Hjelm Bugt Feriecenter. Og at sikre jer, at denne erklæring fremgår af referatet fra
jeres møde.
I håbet om en konstruktiv debat om en bæredygtig turismeudvikling på Møn og i Vordingborg
kommune.

Med venlig hilsen
Jesper Karup
På vegne af Hjelm Bugts venners bestyrelse.