Foranlediget af Vordingborg kommunes planer om etablering af ferieanlæg ved Hjelm Bugt fremsendes hermed følgende orientering om ankepunkter.

Ankepunkter:
1. At Planlovens §11f stk 2, samt Erhvervsministerens påbud af 10. februar 2017 er ignoreret af Vordingborg kommune på et lovstridigt grundlag.
2. At Planlovens § 5b stk 4 er tilsidesat af Vordingborg kommune.
3. At placeringen af arealet R 15.11 er i strid med flere af områdets miljømæssige udpegninger.
4. At det udpegede areal/område ikke er miljøvurderet som foreskrevet i Miljøvurderingsloven.5. At gennemførelse af lokalplanen på det foreliggende grundlag vil danne præcedens.
ad 1
Amtet udpeger i 2005 en 20 år gammel arealreservation, som ingen investor har vist interesse for, og hvor lovgrundlagene over tid har ændret sig betydeligt, især for kystnærhedszoner.
Amtet beslutter at udpege arealreservationen på trods af Planlovens § 11f stk 2.
Motivet til alligevel at udpege arealreservationen begrundes med ”at ikke realiserede muligheder medtages for at supplere eksisterende ferieområder med feriecentre, hoteller og campingpladser”.
Vordingborg kommune indarbejdede den udpegede arealreservation i den første kommuneplan 2009-2021 som ramme R 13.05 uden at tage hensyn til Planlovens § 11f stk 2.
Frem til efterfølgende revision af kommuneplan 2013-2025 har det stadig ikke været aktuelt at realisere rammen.
Ejeren af arealet R 15.11 oplyser i et høringssvar forud for kommuneplan 2013-2025 en urealistisk projektskitse og forslag til betydelige ændringer i bestemmelserne i kommuneplanen.
I kommunens svar på høringssvaret afvises projekt og forslag bl.a med henvisning til, at kommunenikke har afklaret grundlaget for, om R 15.11 overhovedet er relevant i forhold til en række andre uudnyttede muligheder for ferieanlæg, campingpladser og besøgscentre på Møn.
På trods af kommunens afvisning af ejerens høringssvar og på trods af, at der ikke foreligger anden interesse for investering i R 15.11, undlader Vordingborg kommune i kommuneplan 2013-2025 at tage hensyn til Planlovens § 11f stk 2, og dermed at aflyse rammen. Erhvervsministeren udsender 10. februar 2017 ”Påbud om gennemgang af reservationer til ferie- og fritidsanlæg i de kystnære områder og ophævelse af reservationer, der ikke er aktuelle”. Også dette påbud vælger Vordingborg kommune at ignorere med den begrundelse, at der har været løbende interesse fra potentielle investorer.
Denne begrundelse er hverken dokumenteret i kommunens officielle referater eller som konkrete ansøgninger til lokalplanforslag. Der eksisterer på det pågældende tidspunkt udelukkende ejerens eget forsøg på at påvise interesse.
ad 2
Planlovens § 5b stk 4, bestemmelser for Kystnærhedszoner i Landzoner, tillader kun placering af ferie- og fritidsanlæg i kystnærhedszonen i tilknytning til eksisterende ferie- og fritidsanlæg og byzoner.
Denne bestemmelse kan R 15.11 ikke opfylde, idet arealet er placeret i landzone og kystnærhedszone, hvor det vil opsplitte et landbrugs- og kystområde mellem to ældre bebyggede sommerhusområder, Oddermosen og Råbylille.
Såfremt R 15.11 alligevel bliver en realitet, vil placeringen i lokalområdet medføre at ferie- og fritidsanlæg vil udgøre langt størstedelen af lokalområdets aktiviteter og miljøpåvirkning.
Da Planlovens § 5b samtidig muliggør, at der kan placeres nye ferie- og fritidsanlæg i tilknytning til eksisterende ferie- og fritidsanlæg, er det opsplittede lokalområde reelt gjort til ét fremtidigt stort ferie- og fritidsområde over en kyststrækning på ca. 7 km.
ad 3
Det påtænkte område til ferieanlæg ved Hjelm Bugt er i konflikt med en række miljømæssige udpegninger, herunder:
1. Bevaringsværdige landskaber.
2. Naturbeskyttelsesinteresser for så vidt angår udnyttelse af de 300 m strandbeskyttelseslinje.
3. Økologiske forbindelser.
4. Strandbeskyttelse (SDFE) for så vidt angår projektets udnyttelse af området på den forkerte side af strandbeskyttelseslinjen.
5. Særligt værdifuld landbrugsjord (Kommunen har udtaget R 15.11 i Plandata.dk i 2019 )
6. De udpegede, beskyttede jord- og stendiger.
Projektmaterialet for ferieanlæg ved Hjelm Bugt viser at projektet, ud over arealet i ramme R 15.11, også omfatter arealer helt ned til kystlinjen/stranden, og vedrører derved alle de ovennævnte seks udpegninger.
Det af Vordingborg kommune offentliggjorte materiale til idéfase som indledning til en planproces oplyser hverken om omfanget af områdets udpegninger eller planernes reelle omfang og arealmæssige udbredelse.
Offentlighedens mulighed for at tage stilling til planernes betydning for lokalsamfundet og miljøet har derfor ikke været fuldgyldigt belyst. Og da det kan ses af kommunens referater, at administrationens oplysninger til kommunens politiske udvalg heller ikke er fuldgyldigt belyst, så vil de politiske beslutninger ikke kunne bero på et tilstrækkelig sagligt grundlag.
ad 4
I Storstrøms Amts Regionsplan blev der ikke foretaget miljøvurdering i henhold til gældende Lov om miljøvurdering af planer og programmer (SMV).Rammen R 13.05 indgår heller ikke i hverken screening eller i miljørapporten i den tilknyttede miljøvurderingsrapport i Vordingborg kommunes kommuneplan (2009-2021). Da rammen videreføres, nu som R 15.11 i efterfølgende revisioner af kommuneplanen, uden at være miljøvurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (SMV), er det klart i strid med lovgivningen.
Ydermere har udeladelsen af SMV afsmittende virkning på, hvorledes kommunen stiller krav til indholdet i efterfølgende VVM miljøvurdering over for projektansøgeren.
Sammenholdes den manglende miljøvurdering (SMV) med administrationens mangelfulde orientering om rammens reelle indhold og berøring med lokale udpegninger, samt de afledte konsekvenser for lokalområdets fremtidige status og udviklingsmuligheder, så bliver også det kommunale sagsbehandlingsarbejde præget af den manglende miljøvurdering (SMV) og beror således på mangelfulde og helt eller delvist ulovlige grundlag.
ad 5
Vedtages lokalplanen på det foreliggende grundlag, vil denne kunne skabe præcedens for tilsvarende arealanvendelser i kystnærhedszoner overalt i Danmark.
Desuden vil vedtagelsen åbne for spekulation i udnyttelse af Planlovens bestemmelse om, at man med en vedtaget arealanvendelse til ferie-og fritidsanlæg kan udvide og tilknytte yderlige lokalplaner til et allerede eksisterende ferie- og fritidsanlæg.
Ovennævnte orientering om ankepunkter fremsendes d.d. inden kommunen går videre med planlægningen af ferieanlæg ved Hjelm Bugt. Vi forventer at kommunalbestyrelsens plan-og teknikudvalg, der holder møde den 29 september 2021, behandler vores henvendelse.
Forsætter planlægningsarbejdet, kan det få vidtrækkende negative økonomiske konsekvenser for kommunen.

Skrivelsen er desuden sendt til Vordingborg Kommune.