ÅBENT BREV TIL MEDLEMMER AF PLAN- OG TEKNIKUDVALGET

ÅBENT BREV TIL MEDLEMMER AF PLAN- OG TEKNIKUDVALGET

Kære medlem af udvalget for plan og teknik i Vordingborg kommune,
Vi henvender os direkte til dig, da du er medlem af Vordingborg kommunes Plan- og teknikudvalg. Vi er opmærksomme på, at der onsdag den 4. november er møde i udvalget, hvor ”Orientering om opsamling på idefase for Møn Klint Feriepark” er på dagsordenen. I øvrigt er der på trods af, at punktet kaldes ”orientering”, lagt op til i indstillingen, at der træffes en afgørende beslutning om at gå videre med planprocessen på det nuværende grundlag – uden at svare på mange spørgsmål, kritikpunkter og forslag i de indkomne høringssvar.
Vi vil gerne gøre dig opmærksom på, at vi er mange fastboende borgere, flexborgere og sommerhusejere, som er dybt bekymrede for fremtidens Møn og for de negative konsekvenser, som feriecentret efter vores mening vil få.
Vi undrer os over en argumentation og fremfærd fra borgmester og forvaltning, som helt ensidigt arbejder for etablering af ferieparken uden at tage notits af de mange argumenter fra befolkningen. Det virker som et forsøg på at tromle en beslutning igennem så hurtigt som muligt.
Det er svært at se, at baggrunden for feriecentret, dets investor(er) og andre interessenter, dets økonomi samt hele processen bag den nuværende status er seriøst belyst – hverken over for udvalget eller over for offentligheden.
Det virker som om, at det er ønsket om massive ferieparker, der er baggrunden for udarbejdelsen af den turistpolitiske redegørelse og strategi, og det er Møn simpelt hen ikke tjent med.
Vi opfordrer til, at udviklingen af turismen sker i dialog med befolkningen og lokalsamfundet, da det er afgørende for en ægte bæredygtig vækst i turismen, hvor turismen kommer os alle til gode. Møn har brug for et levende lokalsamfund med balance mellem natur, lokalbefolkning, turisme og et varieret erhvervsliv.
Vi opfordrer til, at I tager den gennemførte høringsproces alvorligt og sikrer, at forvaltningen svarer på kritik, spørgsmål og forslag i de indkomne høringssvar, før I blot tager redegørelsen for svarende til efterretning og fortsætter, som om intet var hændt.
Vi vil derfor gerne som borgere på Møn, i Vordingborg kommune, og som bestyrelsesmedlemmer i foreningen Hjelm Bugts Venner, stille dig nogle spørgsmål, som vi håber at modtage dine svar på:
• Hvilket indtryk har de mange høringssvar og de mange underskrifter mod Møn Klint Feriecenter gjort på dig?
• Er du enig i de mange høringssvar, som understreger, at Møns natur og landskabelige værdier er grundlaget for Møns positive brand og fremtidige succes?
• Mener du, at det er OK og i overensstemmelse med god forvaltningsskik, hvis udvalget og kommunen blot tager høringssvarene til efterretning og så går videre med planprocessen – uden først at sikre, at der bliver svaret på kritik, indvendinger og forslag i høringssvarene?
• Hvad er din opfattelse af det forhold, at forslaget om feriepark er i strid med den nuværende lov om planlægning, og mener du, at udvalget kan indstille, at kommunen går videre med planprocessen på trods af dette?
• Hvilken borgerinddragelse i sagen om feriecentret vil du arbejde for, og hvordan vil du sikre, at alle relevante oplysninger er lagt åbent frem, før der træffes beslutninger?
• Hvordan vil du arbejde for at sikre god tid til reel borgerinddragelse i udarbejdelsen af den turistpolitiske redegørelse og strategi, evt. ved at den endelige beslutning først træffes efter KV-valg 21, så spørgsmålet kan indgå i den politiske debat op til valget?


Tak for din opmærksomhed. Vi håber, at du vil se denne henvendelse som en mulighed for at give din personlige mening til kende og sende os dine svar på info@hjelmbugtsvenner.dk. Vi lægger dine svar på vores hjemmeside hjelmbugtsvenner.dk.

Med venlig hilsen
Jesper Karup, Troels Rich, Merete Fich, Gabriel Hvidesten, Birger Jacobsen og Ulla Mulvad
Foreningen Hjelm Bugts Venner